Kastamonu Tarihi
21:10

Kastamonu Tarihi

Kastamonu Tarihi
Kastamonu isminin nereden geldiğiyle ilgili pek çok bilgi ve rivayet bulunmakla birlikte “Kastamonu” adının, bölgenin ilk oturanlarından olan Gasgalar’ a ve bölgede var olduğunu söylenen “Tumanna” şehrine dayandırılması, daha mantıklı ve inandırıcı gelmektedir (Baydil ve İbret,1999, 5).

Arap coğrafyacıları eserlerinde şehri Kastamuni, Tamuni, olarak adlandırmışlar, batılılar ise şehre Constamnes, Casstimana ve Kastamboli şeklinde yer vermişler, Osmanlı eserlerinde Kastamoni ismi kullanılmıştır. (Kankal, 2004, 1) Kastamonu ve havalisi eski çağlarda Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar ve Persler gibi değişik güçlerin elinde bulunmuş, M.S. 330’lu yıllara kadar Roma imparatorluğu hakimiyetinde kalmıştır. Daha sonra Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’ nun egemenliği altına girmiştir.

M.S. 626 da ise bir süreliğine Sasaniler’in hakimiyetine girmiştir. (Yakupoğlu, 2009,16) Kastamonu şehri diğer Anadolu şehirleri gibi 1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla birlikte Türklerin hakimiyetine girmeye başlamıştır. 1084 yılında Sinop’u ele geçiren Emir Karatekin, Kastamonu ve Çankırı’yı da içine alan bir beylik kurmuştur (Turan, 1993, 67). Fakat burada Türk hakimiyetinin yerleşmesi bir asırdan fazla bir zamanda mümkün olabilmiştir (Tosunoğlu, 1993,7). Türkiye Selçukluları ve Danişmentliler eliyle Kastamonu ve havalisinin fethi, XI-XIII. Yüzyıllar zarfında tamamlanmıştır (Yakupoğlu,2009,15). Şehrin kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmesi Fatih Sultan Mehmed’in Amasra’nın fethiyle başladığı, Kuzey Anadolu harekatı esnasında 1460-61 yıllarında Kastamonu ve Sinop’u almasıyla gerçekleşmiş ve burası bir sancak haline getirilmiştir.

Kastamonu, Türk İstiklâl Savaşı sırasında en fazla şehit veren illerden biri olmanın yanı sıra, ordunun silâh, cephane ihtiyacının nakledildiği İstanbul-İnebolu-Ankara güzergâhının güvenliğini de sağlamıştır.

Çanakkale Savaşları ile beraber Milli Mücadele’de de oldukça önemli rol oynayan Kastamonu, bu savaşın kazanılmasında önemli bir faktör olan İnebolu-Ankara lojistik hattında, İnebolu mavnacılarından başlayarak, kağnı kollarını çeken Şerife Bacılar, Halime Çavuşlar, Necibe Nineler ve 10 Aralık 1919 tarihinde Anadolu’nun ilk kadınlar mitingini yapan kadınlarına kadar anıtsallaşan isimlere ve efsaneleşen olaylara da imza atmıştır.

Kastamonu, İstiklâl Savaşında işgal altında kalmadı yalnız işgal edilen vatan topraklarındaki yurttaşlarımızın acılarını paylaştı.

Türkiye’de bir ilk ve tek olarak T.B.M.M. tarafından 9 Nisan 1924 tarihinde İnebolu ilçemiz Mavnacılar Loncasına verilmiş olan Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ve Vesikası’da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilimize vermiş olduğu yüksek onlinkardan bir diğeridir.